DIP เปิด IP IDE Center ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไป ในการให้คำปรึกษาแนะนำการสืบค้นและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ฯลฯ.