ผอ.CUIPI เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่