รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัตงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ