ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทัรพย์สินและนวัตกรรม